ReadyPlanet.com


แจ้งการจัดส่งสินค้า


กระทู้แจ้งการจัดส่งสินค้า

 *** ทางเว็บจะลงรูปสลิปหลักฐานการจัดส่งสินค้าย้อนหลังแค่ 1 เดือนนะครับ  เพื่อประหยัดพื้นที่ของเว็บไซด์ เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซด์มีจำกัดครับ ***

วิธีดูว่าหมายเลขพัสดุของตนเองหมายเลขอะไร ให้ดูหมายเลขพัสดุที่อยู่เหนือชื่อของตนเองนะครับ

สำหรับรอบการจัดส่งล่าสุด กรุณาเลื่อนลงไปดูที่ความเห็นสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับ

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-02-18 19:39:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4316193)

จัดส่งสินค้าวันที่ 1/7/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00003930 สุริษฎา เทวิน
PSRPZ00003931 รต. สูรย์ ราชครุฑ 
PSRPZ00003932 วารุณี สุทธิเจริญ 
PSRPZ00003933 ประคอง เรืองวงศ์
PSRPZ00003934 ภาราดา กลิ่นคำ 
PSRPZ00003935 นิตยา ติรณะประกิจ 
PSRPZ00003936 พัชกนิษฐ์ ภูภักดี 
PSRPZ00003937 Liza Siri 
PSRPZ00003938 ตั้งจิตต์ เสรีพันธุ์ 
PSRPZ00003939 นริศา สุวรรณจิตร 
PSRPZ00003940 รุ่งกานต์ เขื่อนแก้ว 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-02 09:01:53


ความคิดเห็นที่ 2 (4316333)

จัดส่งสินค้าวันที่ 2/7/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
TICNZ00000039  สุรางคนา กลับดี
TICNZ00000040  ทัดดาว สุริยะ
TICNZ00000041  สรินรัตน์ เริงอารมณ์
TICN000000593 สรารัตน์ แสงไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-02 15:54:05


ความคิดเห็นที่ 3 (4316452)

จัดส่งสินค้าวันที่ 3/7/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00003990 ทัศนีย์ คำมุงคุณ 
PSRPZ00003991 ชุติมา 
PSRPZ00003992 ก้องกฤษณ์ สายเงิน 
PSRPZ00003993 ปวีณา สวัสดี 
PSRPZ00003994 ผกามาศ ศรีระวัตร 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-03 10:00:09


ความคิดเห็นที่ 4 (4316881)

จัดส่งสินค้าวันที่ 4/7/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
TICNZ00000042 หทัยรัตน์ เจตนาธรรมจิต 
TICNZ00000043 สุกัญญา เกื้อสกุล 
TICNZ00000044 กาญจนา ล่อกา 
TICNZ00000045 ภูรดา รัตน์ประสาทพร
TICNZ00000046 ศิรินันท์ ศิริมงคล 
TICNZ00000047 ดวงพร ใบเงิน 
TICNZ00000048 ปิยะพงศ์ แสงเดือน 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-04 18:20:41


ความคิดเห็นที่ 5 (4316961)

จัดส่งสินค้าวันที่ 5/7/2562
 
Tracking No.         Receiver Name
 
PSRPZ00004024 สุริษฎา เทวิน
PSRPZ00004025 พิณุท สุวภาพ 
PSRPZ00004026 พรหมเทพ สร้อยสม 
PSRPZ00004027 จิตรอารีย์ ภาคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-05 09:57:59


ความคิดเห็นที่ 6 (4317424)

จัดส่งสินค้าวันที่ 8/7/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
PSRPZ00004058 ธวัชชัย บุตรอินทร์ 
PSRPZ00004059 สุภาณี คชวัฒน์ 
PSRPZ00004060 หทัยทิพย์ ณ นคร 
PSRPZ00004061 ปิยะฉัตร นิลดำ 
PSRPZ00004062 ชลัท ศรีวรรณา 
PSRPZ00004063 Boonchayaree Tubket 
PSRPZ00004064 ณัฐพล ไพบูลย์โรจนา 
PSRPZ00004065 สิทธิ ศรีสุทธิพฤทธิ์ 
PSRPZ00004066 ฟอริดา ฤทธิรมย์ 
PSRPZ00004067 รณิดา รินมุกดาพิพัฒน์ 
PSRPZ00004068 สุณีรัตน์ มุสุ 
PSRPZ00004069 รัตนา คงสุวรรณ 
PSRPZ00004070 ณัฐวุฒิ ลิ้นฮะแก้ว 
PSRPZ00004071 ธนู วังสูงเนิน 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-08 18:59:50


ความคิดเห็นที่ 7 (4317645)

จัดส่งสินค้าวันที่ 9/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
TICNZ00000049 อนุวัฒน์ ชัยช่วย 
TICNZ00000050 ศิริพงค์ พรหมจันทร์ 
TICNZ00000051 อริสรา ป้องกัน 
TICNZ00000052 จิราพร อิศรา 
TICNZ00000053 ยุพา รัศมีอมรรัตน์ 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-09 19:46:45


ความคิดเห็นที่ 8 (4317925)

จัดส่งสินค้าวันที่ 10/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
PSRPZ00004142 ธิดารัตน์ ติยะภูมิ 
PSRPZ00004143 สิริพร ราชครุฑ 
PSRPZ00004144 อโนทัย เอื้อวรคุณานันท์ 
PSRPZ00004145 สโรชา ภู่ระหงษ์

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-11 08:38:05


ความคิดเห็นที่ 9 (4317984)

จัดส่งสินค้าวันที่ 11/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
PSRPZ00004182 ภูรดา รัตน์ประสาทพร
PSRPZ00004183 ธวัชชัย บุตรอินทร์ 
PSRPZ00004184 Mrs.Junko KATO 
PSRPZ00004185 รุจีพร นวกุล 
PSRPZ00004186 Angkana Boonrod

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-11 10:08:39


ความคิดเห็นที่ 10 (4318643)

จัดส่งสินค้าวันที่ 12/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
TICNZ00000054 สมใจ สามัคคี 
TICNZ00000055 รัฐพัทธ์ หิรัญสาย 
TICNZ00000056 Verapand Sarakhun
TICNZ00000057 ดวงใจ ภัทรศรีธนวงศ์ 
TICNZ00000058 จ.อ.วราพงษ์ อ่อนตา 
TICNZ00000059 แสงระวี เนาวคุณ 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-15 16:43:32


ความคิดเห็นที่ 11 (4318644)

จัดส่งสินค้าวันที่ 15/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
PSRPZ00004215 จุฑามาศ วิเวโก 
PSRPZ00004216 สมจิต เกียรติซิมกุล 
PSRPZ00004217 สุวัธนา คาวาจิ 
PSRPZ00004218 รติพร พิมพ์จันทร์ 
PSRPZ00004219 ธวัชชัย บุตรอินทร์ 
PSRPZ00004220 สงวนวงค์ บุญสอาด 
PSRPZ00004221 ชนกพร ศุภฤทธิ์ 
PSRPZ00004222 ภัทรานิษฐ์ ร่มกลาง
PSRPZ00004223 ฐิติพรญ์ นิติพรวัฒนา 
PSRPZ00004224 นริศา สุวรรณจิตร 
PSRPZ00004225 ชนมาศ ศาสนนันทน์ 
PSRPZ00004226 อภิญญา อรุณนภาพร
PSRPZ00004227 ปิยะพงศ์ แสงเดือน

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-15 16:43:56


ความคิดเห็นที่ 12 (4318786)

จัดส่งสินค้าวันที่ 17/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
PSRPZ00004278 ชลัยพร ประเสริฐศรี 
PSRPZ00004279 นาวี ราศีแสนสุข 
PSRPZ00004280 อนุชา วงษ์ยะลา 
PSRPZ00004281 ศิรินันท์ ศิริมงคล 
PSRPZ00004282 นภสินธุ์ ผลสันต์ 
PSRPZ00004283 ชลัท ศรีวรรณา 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-17 09:35:25


ความคิดเห็นที่ 13 (4319059)

จัดส่งสินค้าวันที่ 18/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
PSRPZ00004311 พัชรินทร์ คำกล่อมใจ 
PSRPZ00004312 กิตติญา อุดมธนกิจ 
PSRPZ00004313 ฉันทนา นิพิวรรณ์ 
PSRPZ00004314 อนุชิต พลับรู้การ 
PSRPZ00004315 จุฑารัตน์ เย็นทรวง 
PSRPZ00004316 บุญญกานต์ แซ่ลี้ 
PSRPZ00004317 วีระ ชลคีรี 
PSRPZ00004318 ยินดี โปยิ้ม

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-18 14:53:34


ความคิดเห็นที่ 14 (4319533)

จัดส่งสินค้าวันที่ 22/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
PSRPZ00004342 วิไลรัตน์ กิจนันทิพัฒน์ 
PSRPZ00004343 ธีระวัลย์ พลดงนอก
PSRPZ00004344 จิตรอารีย์ ภาคะ
PSRPZ00004345 อรวรรณ นุกุลสมปรารถนา
PSRPZ00004346 เจริญพร เอี่ยมวงศรี
PSRPZ00004347 เฟื่องฟ้า ขันตยานุวงศ์ 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-22 10:31:09


ความคิดเห็นที่ 15 (4319746)
จัดส่งสินค้าวันที่ 23/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
PSRPZ00004408 ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์
PSRPZ00004409 อัตถ์ ศิวะเกื้อ 
PSRPZ00004410 อธิษฐาน เขียนบัณฑิตย์ 
PSRPZ00004411 กมลภัทร  
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-23 10:07:02


ความคิดเห็นที่ 16 (4319994)

จัดส่งสินค้าวันที่ 24/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
PSRPZ00004434 ด.ช.ฮะโอ๊ะ (นภาพร พันธ์เลิศ) 
PSRPZ00004435 ธิตะวัน จันทร์วิเมลือง 
PSRPZ00004436 พรอุษา สัตถาวะโห  

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-24 11:18:09


ความคิดเห็นที่ 17 (4320319)

จัดส่งสินค้าวันที่ 25/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
PSRPZ00004471 นาวิน สุขโข 
PSRPZ00004472 จิรพงศ์ จินานุกูลวงศ์
PSRPZ00004473 เจริญพร เอี่ยมวงศรี 
PSRPZ00004474 สุนทรี แสงรัศมี 
PSRPZ00004475 ภาสกร พงษ์แขก

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-25 11:08:00


ความคิดเห็นที่ 18 (4320819)

จัดส่งสินค้าวันที่ 26/7/2562
 
Tracking No.        Receiver Name 
 
TICNZ00000428 นุชจรี ศิริดล 
TICNZ00000429 อุมาพร อ่อนอารีย์ 
TICNZ00000430 ชุติมา 
TICNZ00000431 พัชกนิษฐ์ ภูภักดี

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-29 04:56:08


ความคิดเห็นที่ 19 (4321148)

จัดส่งสินค้าวันที่ 30/7/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
PSRPZ00004555 นภารัตน์ ผิวพรรณ 
PSRPZ00004556 อาทิตยา ทองใบ 
PSRPZ00004557 เอิร์ท เนตร์ส่งศรี 
PSRPZ00004558 อัสมา มีสมรรถ 
PSRPZ00004559 กรณิศา สมบัติเปี่ยม 
PSRPZ00004560 เฟื่องฟ้า ขันตยานุวงศ์
PSRPZ00004561 จำลอง ทับใช 
PSRPZ00004562 นิชาภา เสียงเลิศ 
PSRPZ00004563 วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 
PSRPZ00004564 อาภา ใจสงเคราะห์ 
PSRPZ00004565 ประวิตร พิศาลบุตร 
PSRPZ00004566 อาภากร ประทุมมาศ 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-07-30 16:55:20


ความคิดเห็นที่ 20 (4321426)
จัดส่งสินค้าวันที่ 31/7/2562
 
Tracking No. Receiver Name 
 
TICNZ00000469 นัฎชลี 
TICNZ00000470 รต. สูรย์ ราชครุฑ 
TICNZ00000471 วาสนา แก้วรัตนะ 
TICNZ00000472 นิรัติศัย ศิริเขต 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-01 04:52:27


ความคิดเห็นที่ 21 (4321580)

จัดส่งสินค้าวันที่ 1/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
PSRPZ00004596 จันทรัตน์ ปัทมโกวิท 
PSRPZ00004597 พรพัชรนันทน์ สุวรรณศิริ
PSRPZ00004598 บุลากร ลิ้มวัฒนา 
PSRPZ00004599 เอมิการ์ ศรีอิสราพร 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-01 15:42:52


ความคิดเห็นที่ 22 (4321859)

จัดส่งสินค้าวันที่ 2/8/2562
 
Tracking No.        Receiver Name 
 
TICNZ00000484 พิชชาภรณ์ วัชรโกมลพันธ์ 
TICNZ00000485 ปวีณา สวัสดี 
TICNZ00000486 นวมน สังข์ชุม

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-03 09:04:11


ความคิดเห็นที่ 23 (4322198)

จัดส่งสินค้าวันที่ 5/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
PSRPZ00004621 มัลณิการ์ ธนาเกียรติภิญโญ
PSRPZ00004622 สว่าง คณะรมย์ 
PSRPZ00004623 สิริมา ศิริเพ็ญวัฒนา 
PSRPZ00004624 ภคณัช ธีราวิทยางกูร
PSRPZ00004625 สารภี วรรณยิ่ง 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-06 04:54:58


ความคิดเห็นที่ 24 (4322446)

จัดส่งสินค้าวันที่ 6/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
TICNZ00000488 นพดล แสนโพธิ์ 
TICNZ00000489 บุษยา ค่ำคูณ 
TICNZ00000490 ประคอง เรืองวงศ์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-06 17:49:34


ความคิดเห็นที่ 25 (4322651)

จัดส่งสินค้าวันที่ 7/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
TICNZ00000491 เปมิกา ศรีพุฒตาล 
TICNZ00000492 วิภาวดี คล้ายคลึง 
TICNZ00000493 นิตยา ทิมพิทักษ์ 
TICNZ00000494 ศันสนีย์ กิตติรัตนไพบูลย์
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-07 15:51:58


ความคิดเห็นที่ 26 (4322974)

จัดส่งสินค้าวันที่ 8/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
TICNZ00000495 ภรภัชชา ขันธ์พิมูล 
TICNZ00000496 เมธานนท์ ดวงแก้ว 
TICNZ00000497 พลอยไพลิน พิฆาตปรปักษ์ 
TICNZ00000498 รติพร พิมพ์จันทร์ 
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-09 08:49:53


ความคิดเห็นที่ 27 (4323128)

จัดส่งสินค้าวันที่ 9/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
TICNZ00000499 ขจรสุดา เหล็กเพชร 
TICNZ00000500 เปมิกา ศรีพุฒตาล 
TICNZ00000501 มารุตติ์ 
TICNZ00000502 สุจิตรา สิทธิกุล 
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-09 15:27:20


ความคิดเห็นที่ 28 (4323511)

จัดส่งสินค้าวันที่ 13/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
TICNZ00000503 ทนงเดช คำแก้ว 
TICNZ00000504 กรณิศา สมบัติเปี่ยม 
TICNZ00000505 ลัดดา ปลื้มไพบูลย์กุล 
TICNZ00000506 พรทิพย์ แก้วเกิด 
TICNZ00000507 ปัญมาพร วงศ์ประเสริฐ 
TICNZ00000508 จักรกฤษณ์ สายบัวต่อ 
TICNZ00000509 Yarnatcha Jirawattchararoj 
TICNZ00000510 สุวัฒน์ ธีรไกรศรี 
TICNZ00000511 เบญจรัตน์ โสภณพิจิตร์ 
TICNZ00000512 ธิติมา
TICNZ00000513 ไพรินทร์ สุขเขียว  
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-13 15:30:51


ความคิดเห็นที่ 29 (4323821)

จัดส่งสินค้าวันที่ 14/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
TICNZ00000514 สุรีย์รัตน์ สุนทรธีรภาพ 
TICNZ00000515 สราญจิตต์ แสงสุระธรรม 
TICNZ00000516 ชุติมา 
TICNZ00000517 หทัยทิพย์ ณ นคร 
TICNZ00000518 อธิษฐาน คุปตามร  
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-14 15:49:08


ความคิดเห็นที่ 30 (4324069)

จัดส่งสินค้าวันที่ 15/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
PSRPZ00004704 รัชนี ยังสุข 
PSRPZ00004705 ชนนิกานต์ ล้วนกล้า 
PSRPZ00004706 ภูรดา รัตน์ประสาทพร ( โบว์ )  
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-15 12:52:11


ความคิดเห็นที่ 31 (4324482)

จัดส่งสินค้าวันที่ 17/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
PSRPZ00004708 จุฑารัตน์ เย็นทรวง 
PSRPZ00004709 พัชรินทร์ คำกล่อมใจ  
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-17 10:18:54


ความคิดเห็นที่ 32 (4324931)

จัดส่งสินค้าวันที่ 19/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
PSRPZ00004710 กัลยา ศรีทัศน์ 
PSRPZ00004711 ชญานิษฐ์ หุนตระณี 
PSRPZ00004712 ณรงค์ชัย พึ่งจะแย้ม 
PSRPZ00004713 ณษมา จิโรจจินดา  
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-20 09:55:53


ความคิดเห็นที่ 33 (4324937)

จัดส่งสินค้าวันที่ 20/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
PSRPZ00004727 กิจจา จีนจิตต์มั่น 
PSRPZ00004728 นภาพร สุพรรณเนียม 
PSRPZ00004729 พัชชาพลอย ไชยโชติ   
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-20 09:59:00


ความคิดเห็นที่ 34 (4325339)

จัดส่งสินค้าวันที่ 21/8/2562
 
Tracking No.         Receiver Name 
 
TICNZ00000533 ชัชฎา กุลวิจิตรา 
TICNZ00000534 อุมาพร อ่อนอารีย์ 
TICNZ00000535 มนลดา รุจิเมธากุล 
TICNZ00000536 พีรณัฐ พรมทะนา 
 
รอของประมาณ 1-2 วันสำหรับจังหวัดทั่วไป
รอของประมาณ 2-3 วันสำหรับจังหวัดพื้นที่ห่างไกลตามประกาศของเคอรี่

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2019-08-21 15:17:21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.